فرمت های مجاز جهت بارگزاری عکس gif،png،jpeg و jpg می باشد.